Projectes

REMAS

El projecte REMAS (gestión del Riesgo de EMisiones de gAses de efecto invernadero en incendioS forestales) desenvolupa un model de quantificació del risc d'emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH), per poder incloure aquest indicador en les polítiques i programes de gestió d'incendis forestals. REMAS implementa la cartografia del carboni emmagatzemat i proposa mesures de restauració que contemplen protocols d’actuació estandarditzats, com mesures post incendi que minimitzen el dany i acceleren la recuperació dels reservoris de carboni. Amb això es millorarà la coordinació i eficàcia dels plans de prevenció i restauració que inclouran la gestió de risc d’emissions de GEH per incendis forestals a les regions SUDOE, que són les que presenten major vulnerabilitat enfront dels impactes del canvi climàtic.

Des d'Andorra Recerca + Innovació participem com a  associats, actuant com a node de transferència del coneixement disponible a nivell nacional. El projecte REMAS (SOE3/P4/E094) està finançat pel Programa Interreg Sudoe.


Projectes

Notícies