Projectes

FLORAPYR AVANCE
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Segons els informes sobre el canvi climàtic les zones de muntanya són especialment vulnerables pel que fa a la biodiversitat. A més, hi ha una falta d’informació dels efectes específics del canvi climàtic sobre la flora més característica de l’alta muntanya, degut a la dificultat d’identificació dels factors dins del canvi global. Per això és necessari seguir generant dades sobre la biodiversitat i la seva evolució, poder comparar-les amb altres informacions, però també fent seguiments de la biodiversitat a llarg termini.

El projecte FLORAPYR AVANCE dona suport a l’OPCC, mantenint i desenvolupant informació sobre la flora i monitoritzant els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat. La finalitat del projecte, a més de millorar l’Atles de la Flora dels Pirineus i el coneixement de la flora, és també el d’ajudar els responsables a prendre decisions sobre la mitigació o l’adaptació al canvi climàtic. També busca informar més àmpliament al públic en general i donar-li l'oportunitat de contribuir a la recollida d’informacions.

Prats de Ranunculus pyrenaeus després del desgel a Arcalís.

L’enfoc proposat és una continuació del projecte FLORAPYR (finançat pel període POCTEFA anterior), amb algunes innovacions: incorporar la ciència ciutadana, incorporar tècniques de teledetecció i d’instruments innovadors pel seguiment (drons), així com ampliar la informació en noves temàtiques (fongs i flora invasora). Es preveu que alguns dels resultats del projecte estiguin disponibles online a través del geoportal de l’OPCC.

La flora d'Andorra és molt rica tenint en compte la mida del país (prop de 1.600 espècies). Tenir-ne un coneixement actualitzat i complet és molt important per poder millorar-ne la conservació. Aquest projecte ens permetrà ampliar el coneixement en un context biogeogràfic regional i obtenir dades científiques coherents i en comunió amb els territoris adjacents al Principat. L’obtenció de resultats científics sobre la flora permetrà als gestors del país de disposar d’eines actualitzades i modernes per actuar en benefici de la conservació de la flora i definir i prioritzar mesures de gestió dirigides.

El partenariat del projecte aplega centres de recerca i entitats públiques del sector ambiental de les dues vessants de la serralada que són de organismes de referència sobre flora, fongs i vegetació i, contribuiran i compartiran els seus coneixements per garantir una síntesi i una anàlisia coherents de la informació a escala dels Pirineus.

El projecte FLORAPYR AVANCE es desenvolupa sota la coordinació del  Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées amb uns objectius comuns a tots els territoris pirinencs:

  • Contribuir a l’Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic mitjançant la recollida d’informacions i el desenvolupament de les bases de coneixement sobre la biodiversitat i produint referències i indicadors sobre l’evolució de la flora i de la vegetació, útils per les estratègies d’adaptació. Dins d’aquest projecte, per exemple, s’ha començat l’inventari dels taxons fúngics presents als Pirineus. En aquesta primera fase s’ha iniciat una base de dades els registres fúngics, ja sigui publicats en articles científics com observacions de camp realitzades per experts.
  • Desenvolupar la conscienciació per part dels diferents tipus de públic sobre la temàtica del canvi climàtic i la biodiversitat, mitjançant la transferència del coneixement i dels resultats.

 

Cartell promocional de l'app iNaturaList pel projecte Florapyr Avance.

Es promou la col·laboració ciutadana per identificar la flora dels Pirineus i també la flora al·lòctona. Els resultats permetran identificar el potencial d’invasió d’aquestes espècies i actuar-hi. La participació ciutadana serà clau per abastar una major quantitat de territori prospectat i ampliar la informació que tenim sobre espècies al·lòctones. Així, les dades obtingudes ens podrien mostrar espècies potencialment invasores, millorar la informació de la distribució d'algunes plantes rares o poc comunes, i aportar cites de noves espècies que no teníem constància que fossin presents als Pirineus.

Aquest projecte està finançat pel programa Interreg-POCTEFA i pel Govern d’Andorra a través dels Ajuts complementaris al POCTEFA 2014-2020.


Projectes

Notícies