UNICEF i AR+I presenten el nous indicadors sobre el benestar infantil a Andorra

Observatori de la infància

A finals de l’any 2012 es va posar en marxa la recerca i recopilació de dades per elaborar uns indicadors de benestar infantil, a iniciativa del Comitè Nacional d’UNICEF i finançat per la Fundació de la Banca Privada, prenent com a referència el Sistema d’Indicadors de Benestar Infantil d’Espanya.  Aquesta proposta inicial s’ha anat modificant en informes posteriors, de manera que s’han incorporat nous indicadors mentre que altres s’han eliminat o han canviat.  Des de l’any 2016 les principals dades disponibles sobre la situació de la infància a Espanya es poden consultar a través del portal web Infància en Dades.

Per tal de construir aquests indicadors, des de l'àrea de sociologia d'Andorra Recerca i Innovació s’han recopilat les dades disponibles sobre la població infantil d’Andorra provinents de diverses fonts (dades d’organismes oficials, estadístiques de població, estadístiques d’educació, enquestes, etc.) o s’han elaborat a partir d’estudis propis. En els casos en què no s’han pogut obtenir els indicadors proposats, s’han substituït per altres dades que proporcionen informació sobre el mateix àmbit.

Actualment es disposa d’informació de 58 indicadors de benestar infantil, tot i que en alguns casos hi ha una manca d’actualització de les dades perquè no es troba disponible informació més recent. Durant aquest any s’han pogut actualitzar 41 indicadors que es complementen amb altres dades relacionades amb les temàtiques analitzades.

Les recomanacions principals que volem fer arribar en aquesta edició són, primer, la necessitat i el compromís de facilitar dades de tots els indicadors que s’inclouen en l’Observatori i el més actualitzades possible (per exemple els indicadors relacionats amb el consum de tabac i alcohol), segon, posada en marxa de polítiques públiques que facilitin la natalitat (taxa de fecunditat del 0,9%) i tercer, reforçar l’atenció a les famílies monoparentals que són les llars que presenten un major percentatge de risc de pobresa.


Els Indicadors de Benestar Infantil  i algunes dades remarcables:

L’Observatori de la Infància d’Andorra presenta un sistema d’indicadors de benestar infantil (seguint la proposta d’indicadors d’UNICEF Espanya; Propuesta de un sistema de indicadores sobre bienestar infantil en España. UNICEF España; Observatorio de la Infancia y la Adolescencia del Principado de Asturias. 2010) en què es recopila una sèrie d’indicadors obtinguts amb dades de diferents fonts estadístiques agrupades en set grans dimensions de la vida dels infants (educació, salut i seguretat, benestar material, entorn familiar i social, infància vulnerable, estils de vida, benestar subjectiu). L’objectiu d’aquest sistema d’indicadors és mesurar la situació de la infància i afavorir el seguiment de l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l’Infant, alhora que s’incideix en el debat sobre la manca de dades disponibles del col·lectiu infantil.

Paral·lelament, des de l’Observatori de la Infància d’Andorra també s’han recopilat altres dades disponibles de la població infantil que permetin millorar el coneixement d’aquest col·lectiu i que serveixen per complementar la informació del Sistema d’Indicadors de Benestar Infantil.


RESUM INDICADORS BENESTAR INFANTIL

  1. EDUCACIÓ

Abandonament escolar, 13,4% (any 2021)

Font: Departament d’Estadística. Enquesta de les forces de treball.

Percentatge d’alumnes que han completat l’educació primària a l’edat teòrica 92,2% (curs 2019-2020)  

Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Elaboració pròpia.

Percentatge d’alumnes que es graduen en Educació Secundària Obligatòria 88,3% (curs 2003-2004)

Font: CRES. Itinerari formatiu i inserció laboral dels joves d’Andorra. Promoció 2003-2004 segona ensenyança / educació secundària obligatòria.

Taxa d’escolarització als 3 anys, 90,2% (curs 2019-2020)  

Font: Ministeri d'Educació i Ensenyament Superior. Departament d’Estadística. Elaboració pròpia.

Despesa pública en educació en percentatge del PIB, 4,1% (3,9% aportació d’Andorra) (any 2021)  

Font: Departament d’Estadística. Estadística de la despesa pública en educació. Any 2021.

Despesa en ajudes a l’estudi per a l’ensenyament no superior. Import liquidat: 1.313.636 €. Nombre d’ajudes: 4.057 (curs 2021/2022)

Font: Departament d’Estadística. Estadística d’ajuts a l’estudi. Curs 2021/2022.

Percentatge d’alumnes amb necessitats educatives especials integrats en centres ordinaris sobre el total d’alumnes amb necessitats especials, 97,6% (any 2021).

Font: Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell. Elaboració pròpia.

 

  2. SALUT I SEGURETAT  

Percentatge de nens/es que han estat alimentats amb llet materna els primers mesos de vida, 66% (any 2004)

Font: Ministeri de Salut, Benestar, Família i Habitatge. Enquesta Nacional de salut infantil. Andorra 2004.

Percentatge de nens/es amb obesitat o sobrepès, 5,7% maternal mitjans, 8,6% primer primària, 16,1% sisè primària (curs 2019-2020)

Font: SAAS. Servei de Salut escolar.

Percentatge de nens/es de 3 a 14 anys que es renten les dents almenys dues vegades al dia, 77,9% (any 2014)

Font: CRES. Observatori segon semestre 2014.

Percentatge de nens/es de 1 a 14 anys que esmorzen més d’un vas de llet i/o fruita o suc, 87,8% (any 2014)

Font: CRES. Observatori segon semestre 2014.

Nombre total de nens/es de 0 a 17 anys morts en accidents de trànsit en el darrer any, 0 (any 2020) 

Font: Cos de Policia d’Andorra.

Percentatge de nois/es de 14 a 17 anys que declaren que han tingut relacions sexuals sense protecció (preservatiu) en els darrers 12 mesos, 8,6% (any 2010)

Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010.

Percentatge de població de 14 a 18 anys que declaren haver consumit begudes alcohòliques en els darrers 30 dies, 61,6% (any 2009)

Font: Ministeri de Salut i Benestar. Govern d’Andorra. Enquesta nacional sobre les drogues a l’alumnat de Segona Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Curs 2008-2009.

Percentatge de població de 14 a 18 anys que declaren haver consumit haixix/ marihuana en els darrers 30 dies, 20,8% (any 2009)

Font: Ministeri de Salut i Benestar. Govern d’Andorra. Enquesta nacional sobre les drogues a l’alumnat de Segona Ensenyança, Batxillerat i Formació Professional. Curs 2008-2009.

Percentatge de població de 14 a 17 anys que declaren haver consumit drogues il·legals en els darrers 12 mesos, 11,9% (any 2010)

Font: CRES. Enquesta sobre la joventut i l’adolescència 2010.

Població de 0 a 17 anys valorada per la CONAVA, 261 menors (2,1% de la població menor d’edat) (any 2021)

Font: CONAVA.

Visites de menors de 0 a 10 anys atesos al Servei de Salut Mental, 1.412 visites (any 2021)

Font: SAAS .

Percentatge d’infants escolaritzats de 4 anys que han rebut la vacunació per la diftèria-tètanus-tos ferina (DTPa), 98,2% 3 dosis i 96,9% 4 dosis (any 2020)

Font: Ministeri de Salut.

 

  3. BENESTAR MATERIAL  

Percentatge de població menor de 16 anys en risc de pobresa o exclusió social (AROPE), 18,9% (any 2020)

Font: Departament d’Estadística. A047-A163-A164. Enquesta de condicions de vida. Any 2020.

Percentatge de població menor de 16 anys en risc de pobresa (viuen en llars amb una despesa per sota del 60% de la mediana nacional), 16,1% menors de 16 anys (any 2020)

Font: Departament d’Estadística. A047-A163-A164. Enquesta de condicions de vida. Any 2020.

Percentatge de població menor de 16 anys que viuen en llars amb molt baixa intensitat laboral, 0,2% (any 2020)

Font: Departament d’Estadística. A047-A163-A164. Enquesta de condicions de vida. Any 2020.

Percentatge de població menor de 16 anys que es troben en situació de privació material severa, 5,4% (any 2020)

Font: Departament d’Estadística. A047-A163-A164. Enquesta de condicions de vida. Any 2020.

Llars amb infants menors de 16 anys que no poden fer front a una despesa imprevista (1.050€), 33,7% (any 2020)

Font: Departament d’Estadística. A047-A163-A164. Enquesta de condicions de vida. Any 2020.

Llars amb infants menors de 16 anys que no es poden permetre pagar una setmana de vacances a l’any fora de casa, 13,8% (any 2020)

Font: Departament d’Estadística. A047-A163-A164. Enquesta de condicions de vida. Any 2020.

Prestacions per fill a càrrec Import liquidat: 1.367.370 € (0,053 PIB). Nombre d’ajuts: 718; 1.263 fills beneficiaris (any 2021)

Font: Departament d’Estadística. A055. Estadística de prestacions familiars per fill a càrrec. A056 Estadística de prestacions familiars. Any 2021.

Índex de desigualtat (S80/S20), 4,2% (any 2020) Total població

Font: Departament d’Estadística. A047-A163-A164. Enquesta de condicions de vida. Any 2020.

*Llars amb menors d’edat que declaren que la seva situació econòmica es dolenta o molt dolenta, 7,3 (any 2022)

Font: CRES. Observatori primer semestre 2022

*Llars amb menors d’edat que declaren que la seva situació econòmica ha empitjorat des del començament de la pandèmia, 29,7 (any 2022)

Font: CRES. Observatori primer semestre 2022

 

  4. ENTORN FAMILIAR I SOCIAL  

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que declaren que poden parlar dels seus problemes amb la seva família, 83,8% (any 2019)

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019.

Percentatge de nens/es de 12 a 16 anys que consideren que quan parlen, la seva família els escolta, 92,2% (any 2019)

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019.

Població menor de 18 anys que viu en llars que manifesten tenir “goteres, humitats en parets, terra, sostres o fonaments, o podridura en terres, marcs de finestres o portes”, 10,7% (any 2019)

Font: Departament d’Estadística. Enquesta de Condicions de Vida 2019. Elaboració pròpia.

Població menor de 18 anys que viu en llars que pateixen problemes de contaminació, brutícia i altres problemes mediambientals en la zona (fums, males olors, aigües residuals...), 10,2% (any 2019)

Font: Departament d’Estadística. Enquesta de Condicions de Vida 2019. Elaboració pròpia.

 

   5. INFÀNCIA VULNERABLE  

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que declaren haver rebut cops, puntades de peu o empentes a l’escola/institut en els darrers dos mesos, 15,5% una o més vegades al mes (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Població de 11 a 16 anys víctimes de violència física o psíquica en l’àmbit escolar (identificats per la policia), 15 menors (29,8 casos per cada 10.000 nens/es de 11 a 16 anys, any 2021)

Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia.

Població menor de 18 anys víctimes de violència en l’àmbit familiar (identificats per la policia), 29 menors (22,9 casos per cada 10.000 menors, any 2021)

Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia.

Població menor de 18 anys víctima de delictes contra la llibertat sexual (identificats per la policia), 19 menors (15 casos per cada 10.000 menors, any 2021)

Font: Servei de Policia; Departament d’Estadística. Elaboració pròpia.

Mesures educatives imposades pels tribunals (Llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat), 24 mesures (32,1 per cada 10.000 persones de 12 a 20 anys, any 2021)

Font: Ministeri de Justícia i Interior. Departament d’Estadística. Elaboració pròpia.

Percentatge de mesures d’internament de menors infractors respecte el total de mesures educatives imposades pels tribunals en aplicació de la Llei qualificada de la responsabilitat penal de les persones menors d’edat, 0% (any 2021)

Font: Ministeri de Justícia i Interior.

Nombre de naixements per cada 1.000 nenes de 15 a 17 anys, (0 any 2021) 

Font: Departament d’Estadística. Elaboració pròpia.

Menors de 18 anys beneficiaris de les prestacions d’atenció social  (ajuts econòmics ocasionals), 515 (any 2021)

Font: Departament d’Estadística. A057. Estadística d’Ajuts Econòmics Ocasionals. Any 2021.

Percentatge de nens/es en acolliment familiar en relació amb el total dels nens/es acollits, 50% (any 2021) 

Font: Departament d’Estadística. A050. Estadística dels mitjans de protecció a la infància. Any 2021. Elaboració pròpia.

* Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que declaren que algú els ha pressionat o intentat fer xantatge perquè li enviessin fotos o vídeos de caràcter eròtic/sexual, 18,7% alguna vegada (any 2022) 

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

* Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que declaren que algú els ha fet xantatge amb publicar o difondre fotos o vídeos seus de caràcter eròtic/sexual, 7,7% alguna vegada (any 2022) 

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

 

   6. OCI I TEMPS LLIURE  

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que llegeixen en el seu temps lliure, 59,3% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que miren sèries, pel·lícules a internet en el seu temps lliure, 89,5% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que juguen a videojocs en el seu temps lliure, 69,8% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que practiquen esport en el seu temps lliure, 80,7% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que es connecten a Internet cada dia o gairebé cada dia, 91,3% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que toquen un instrument musical en el seu temps lliure, 23,1% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

 

   7. BENESTAR SUBJECTIU  

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que consideren que el seu estat de salut és bo o excel·lent, 88,5% (any 2019)

Font: CRES. Enquesta de convivència escolar 2018-2019

Satisfacció mitjana amb la vida dels alumnes de segona ensenyança (escala entre 0 i 10), 7,3 (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Percentatge d’alumnes de segona ensenyança que s’han sentit decaiguts, deprimits, desanimats o sense esperança gairebé tots els dies en les darreres setmanes, 8,4% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Valoració mitjana dels alumnes de segona ensenyança sobre si els resulta fàcil complir amb les seves responsabilitats diàries (escala entre 0 i 10), 6,7% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Valoració mitjana dels alumnes de segona ensenyança sobre si la gent que els envolta sol ser amable amb ells/es (escala entre 0 i 10), 7,8% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Valoració mitjana dels alumnes de segona ensenyança sobre la relació amb els professors (escala entre 0 i 10), 7,2% (any 2022)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Valoració mitjana dels alumnes de segona ensenyança sobre la relació amb els companys (escala entre 0 i 10), 7,7% (any 2019)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra

Valoració mitjana dels alumnes de segona ensenyança sobre la relació amb els amics (escala entre 0 i 10), 8,9% (any 2019)

Font: Micó, J.R., Miguel, M., Rial, A. i Suárez, F. (2022). Impacte de la tecnologia en l’adolescència. Relacions, riscos i oportunitats. Andorra: UNICEF Andorra