AR+I actualitza potencial.solar per integrar les noves tarifes i ajuts del programa Renova 2023

L'eina potencial.solar actualitzada per integrar les noves tarifes i ajuts del programa Renova 2023
CC BY 4.0 Andorra Recerca + Innovació

Segons l'estimació de l'anàlisi a gran escala realitzat, els períodes de retorn de bona part de potencials instal·lacions del país mostren valors propers al 5 anys

L'eina potencial.solar proporciona informació orientativa sobre el potencial energètic, la rendibilitat econòmica i els beneficis mediambientals d’hipotètiques instal·lacions d’energia solar fotovoltaica a les cobertes dels edificis del Principat d'Andorra. L'anàlisi en el qual es basa inclou 11.109 edificis, amb un potencial de generació fotovoltaica estimat a les cobertes del país de 266 GWh/any (aproximadament el 50% de la demanda elèctrica nacional).

Eina interactiva potencial.solar

AR+I ha actualitzat l'eina per integrar en el càlcul dels indicadors econòmics el darrer canvi de tarifes d'electricitat així com les noves condicions establertes al programa Renova 2023en vigor des del 23/03/2023 i fins al 17/11/2023 o exhauriment de la disponibilitat pressupostària. El següent informe presenta tot el detall de la metodologia i les variables de càlcul utilitzades.

Tot i que les condicions del programa Renova 2023 són menys favorables que en edicions anteriors, l'increment de les tarifes d'electricitat fa que les instal·lacions fotovoltaiques siguin substancialment més atractives econòmicament que fa un any. Concretament, segons l'estimació de l'anàlisi a gran escala realitzat, els períodes de retorn de bona part de potencials instal·lacions del país mostren valors propers al 5 anys, els quals milloren notablement si s'opta per l'opció d'autoconsum.