Una fórmula basada en la sinergia de 4 eixos essencials

Societat

EIX
SOCIETAT

La investigació en sociologia ajuda a entendre la complexitat de la societat andorrana i els diferents fenòmens que la condicionen.

Els estudis històrics i polítics proporcionen el context necessari per comprendre les singularitats del país.

La recerca sobre relacions internacionals centra el seu àmbit d’actuació amb els vincles amb Europa, per donar suport a les negociacions de l’acord d’associació amb la UE.

Línies de treball

 • Sondejos d’opinió

 • Observatori (Baròmetre): És una enquesta periòdica que es fa a tota la població més gran de 18 anys, amb l’objectiu de mesurar l’evolució d’indicadors de diferents aspectes de la societat, analitzant l’evolució de les àrees temàtiques i comparant-les amb els països del nostre entorn.
 • Enquesta d’opinió política: És un instrument per mesurar les percepcions de la població sobre diversos aspectes relacionats amb l’actualitat política del Principat.
 • Enquestes ràpides: Són nquestes dirigides a tota la població d'Andorra més gran de 18 anys. Es fan de manera periòdica. Tracten de temes d'actualitat i estan dissenyades per realitzar-les en un curt període de temps.
 • Valors

  És una enquesta periòdica que es fa a nivell mundial, dirigida per Ronald Inglehart, catedràtic de ciència política de la Universitat de Michigan, que es va començar a fer l’any 2005. L’enquesta fa una anàlisi acurada dels valors determinants de la societat, com els relacionats amb la concepció de la família i rols de gènere, la ideologia política, el medi ambient i el desenvolupament, la immigració, la identitat nacional o la religió i la moral.

 • Immigració

  La població andorrana té un alt component d’immigrants. En aquesta línia de recerca, plenament consolidada, s’estudien els diferents col·lectius, la seva integració i les relacions que estableixen amb els altres col·lectius.

 • Treball

  La situació laboral a Andorra, les condicions del lloc de treball, les expectatives i sortides laborals dels estudiants, la conciliació de la vida laboral i familiar, el mercat de treball, els horaris comercials són alguns dels temes analitzats en aquesta línia de recerca.

 • Pobresa i exclusió social, desigualtat

  S’analitzen les estratègies i la trajectòria de vida de les persones que estan per sota del llindar econòmic de la pobresa. A més, s’analitzen les conseqüències de la crisi, sobretot a les persones que estan en risc d’exclusió social. El treball, que és qualitatiu, recull de manera anònima el testimoni directe de les persones que es troben en aquesta situació. Es volen esbrinar les estratègies que adopten aquestes persones o aquestes famílies per fer front a situacions difícils.

 • Educació

  Els estudis s’aborden des de perspectives diferents: els diferents elements del clima escolar que incideixen en les relacions de convivència entre l’alumnat, les normatives dels centres i els seus efectes sobre la convivència. S'analitzen qüestions relacionades amb els valors que tenen els joves en general, amb el fet de tenir companys d’altres nacionalitats o amb l’opinió que tenen sobre els maltractaments en general i en concret els que es donen entre iguals.

 • Llengua

  Es tracta l’ús del català i de les altres llengües que es parlen a Andorra, especialment dintre l’àmbit escolar i dels joves.

 • Salut

  Per encàrrec del Ministeri de Salut i Benestar es fan consultes a la població andorrana sobre salut pública i salut mental.

 • Oci, cultura i esport

  L’enquesta sobre hàbits i pràctiques culturals proporciona informació respecte a l’interès, la participació i la pràctica en activitats culturals i d’oci, i estils de vida de la població d’Andorra.

 • Benestar

  En aquesta línia es realitzen estudis de caire social: la situació del voluntariat, la dependència i la discapacitat, els serveis sociosanitaris per la gent gran… També projectes vinculats a processos participatius a demanda del Ministeri d’Afers Socials d’Andorra.

 • Política

  Analitzem fenòmens polítics com ara l’abstenció, canvis i continuïtats des de l’aprovació de la Constitució andorrana.

 • Turisme

  S’analitza l’impacte d’aquesta important activitat econòmica a Andorra. Es realitzen estudis sectorials, enquestes als visitants per analitzar el seu perfil i l’impacte de les campanyes publicitàries d’Andorra.

 • Col·lectius específics (joventut, gent gran, gènere)

  L’estudi d’aquests col·lectius és l’eina necessària per conèixer amb precisió l’evolució i la situació d’aquests.

 • Indicadors socials

  Els objectius fonamentals de l’Observatori social andorrà són informar i documentar, obtenir indicadors, donar publicitat i avaluar els aspectes relacionats amb la situació social andorrana.

 • Estudis internacionals i Europeus